szukaj
RSS
A A A

Zasady funkcjonowania

Działalnością okręgowej izby radców prawnych kieruje rada okręgowej izby radców prawnych.
Organem wykonawczym rady okręgowej izby radców prawnych jest jej prezydium, które stanowią dziekan oraz wybrani przez radę wicedziekani, sekretarz, skarbnik i członkowie.


Do zakresu działania rady okręgowej izby radców prawnych należy w szczególności:
1) reprezentowanie interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych;
2) doskonalenie zawodowe radców prawnych;
3) nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich;
4) występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych.

Do zakresu działania okręgowej komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej rady okręgowej izby radców prawnych.

Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby radców prawnych wniesione przez rzecznika dyscyplinarnego oraz odwołania, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy o radcach prawnych. Od orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego służy odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

W zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący do danej izby oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby. Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych zwołuje rada okręgowej izby raz do roku.
Do uprawnień zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych należy:
1) ustalanie liczby członków rady okręgowej izby radców prawnych;
2) wybór dziekana rady okręgowej izby radców prawnych oraz pozostałych członków rady;
3) ustalanie liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz ich wybór;
4) ustalenie liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego oraz wybór rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców;
5) uchwalanie budżetu okręgowej izby radców prawnych i zatwierdzanie sprawozdań rady okręgowej izby radców prawnych z jego wykonania oraz rocznych lub okresowych planów pracy rady okręgowej izby;
6) dokonywanie podziału terenu działania okręgowej izby radców prawnych na rejony, o których mowa w ust. 2, i ustalenie liczby delegatów na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych z poszczególnych rejonów;
7) odwoływanie organów okręgowej izby radców prawnych lub poszczególnych członków tych organów;
8) ocena działalności organów okręgowej izby radców prawnych;
9) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych;
10) wybór członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.

Działalność samorządu jest finansowana:
1) ze składek radców prawnych i aplikantów radcowskich, opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz kar pieniężnych;
2) z dochodów z innych źródeł, a w szczególności z dotacji i subwencji oraz daro-wizn i spadków.

Radca prawny i aplikant radcowski podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej:


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Sprawy przyjmowane są w sekretariacie izby przy ul. Nowe Ogrody 35 w Gdańsku. Sprawy związane ze szkleniem aplikantów radcowskich przyjmowane są w Ośrodku Szkoleniowym Izby przy ul. Czajkowskiego 3. Sprawy, po odnotowaniu, przekazywane są odpowiednim organom izby lub komisjom merytorycznym rady.

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
Sprawy załatwiane są lub rozstrzygane niezwłocznie lub w terminie 30 dni, chyba że Rada lub inny organ OIRP postanowi inaczej.Opublikował: Bartosz Szolc-Nartowski
Publikacja dnia: 27.08.2015
Podpisał: Bartosz Szolc-Nartowski
Dokument z dnia: 03.11.2014
Dokument oglądany razy: 3 720